tele.me: la prima pagina di Telegram comunità

Record di chat

창준 김
11:15:39

리퍼리움 힘내서 떡상가즈앗

Rkwi

꼬꼬닥
11:15:48

리퍼 굿

Flvjfldna

리퍼리움 화이팅

최고의 게임사 배틀그라운드, 포트나이트와 협약가능한 코인은 오직 리퍼리움뿐이죠

꼬꼬닥
11:15:56

ㄱㅈㅇ - 사랑해요 리퍼리움

동전찌
11:15:56

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

꼬꼬닥
11:15:58

ㄱㄱㄱ

리즈50
11:16:3

최고다 리퍼리움

라미♥ 바
11:16:3

리퍼 가즈앙~^^

리퍼리움 사랑합니다 투더문 가즈아

동전찌
11:16:8

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

리퍼 최고최고

김한규
11:16:12

리퍼리움 사랑해요짱

😌
자자 돈벌고
11:16:22

리퍼야사랑해

김한규
11:16:22

ㄱㄱㄱ 리퍼 간드아

김한규
11:16:24

ㄱㄱㄱ

리퍼리움 화이팅

스도쿠
11:16:27

가자요

동전찌
11:16:29

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

ti you
11:16:30

리퍼 가즈아ㅏㅏㅏㅏ

스나이퍼 고
11:16:37

리퍼야사랑해

kswekrich
11:16:54

어절씨구 리퍼리움 사랑 시작이로구나~ 오래 오래도록 영원히 투자자들에게 사랑 받는 코인이 되기를 진심으로 바랍니다. 투자자들과 소통도 훌륭하고 이렇게 인기 있는 토큰도 드물거에요. 유망한 게임 토큰 리퍼리움~ 사랑합니다

동전찌
11:17:12

@@@리퍼리움은 게임산업을 위한 블록체인 리퍼럴마케팅 탈중앙화 플랫폼으로 게임산업에서 발생하는 이익을 유저에게 나누어주는 상당히 매력적인 코인이다 앞으로 상당히 기대되는 리퍼리움 이니라~~~❤❤❤

Kms990520
11:17:27

이리보고 저리봐도 리퍼리움 사랑해요. 리퍼리움이 실생활에 쓰여지는 그날까지 투자자들에게 사랑받는 리퍼리움과 하나되는 세상을 기다립니다. 그로쓰 엔진 2.0 탑재 달나라 1등석 준비 완료! 사랑하는 리퍼리움에 미래와 함께 합니다.

리퍼리움 화이팅

Yoonjoo
11:17:34

리퍼러러격겯 다더오어가진 다지여려개지니니어 가자어요거난 가자어오거뉴늍 다어저겨아니니터옫 나라더나카러덩 디어어다미어여영

또이 또이
11:17:53

리퍼리움 화이팅

동전찌
11:17:54

@@@리퍼리움은 게임산업을 위한 블록체인 리퍼럴마케팅 탈중앙화 플랫폼으로 게임산업에서 발생하는 이익을 유저에게 나누어주는 상당히 매력적인 코인이다 앞으로 상당히 기대되는 리퍼리움 이니라~~~❤❤❤

🚀
또이 또이
11:18:9

같이 나아가요

동전찌
11:18:11

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

⚡️이노리움⚡️
11:18:18

리퍼 나이쓰으으

창준 김
11:18:22

리퍼리움 응원합니다

소은 백
11:18:27

리퍼 화이팅해!

동전찌
11:18:34

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

chul LEE
11:18:37

진지하게 리퍼리움 응원합니다

선우 장
11:18:37

리퍼리움 화이팅

창준 김
11:18:45

리퍼리움 화이팅 입니다 쵝오

동전찌
11:18:51

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

레이크 카비
11:18:54

야 쮸
11:19:4

리퍼리움 고마워여

야 쮸
11:19:6
👍
⚡️이노리움⚡️
11:19:7

고고

동전찌
11:19:8

@@@리퍼리움은 게임산업을 위한 블록체인 리퍼럴마케팅 탈중앙화 플랫폼으로 게임산업에서 발생하는 이익을 유저에게 나누어주는 상당히 매력적인 코인이다 앞으로 상당히 기대되는 리퍼리움 이니라~~~❤❤❤

margargi
11:19:9

리퍼만세

멍멍이다
11:19:11

리퍼ㄱㄱ

멍멍이다
11:19:16

Gazua

창준 김
11:19:16

오늘 마지막은 1등 가즈앗

⚡️이노리움⚡️
11:19:18

가쟈가쟈가쟈아

동전찌
11:19:24

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

화띵♥️ 리퍼리움 상승 가즈아~~!!

리퍼리움 화이팅하세요

홧팅홧팅

할뚜이따

동전찌
11:19:37

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

창준 김
11:19:40

리퍼리움 내일도 함께 합니다

리퍼만세

동전찌
11:19:47

@@@리퍼리움은 게임산업을 위한 블록체인 리퍼럴마케팅 탈중앙화 플랫폼으로 게임산업에서 발생하는 이익을 유저에게 나누어주는 상당히 매력적인 코인이다 앞으로 상당히 기대되는 리퍼리움 이니라~~~❤❤❤

eksw1129
11:19:51

리퍼리움 사랑합니다~ 지성이면 감천이라는데 이렇게 좋은 이벤트가 끝날때까지 계속 리퍼리움 사랑을 외쳐 보면 언젠가는 1등 당첨 되는 날이 오겠지요. 그나마 안심인 것은 리퍼리움이 가고자 하는 길이 미래 먹거리에 트랜드라고 생각합니다. 그래서 아무 걱정 안합니다. 다만 1등이 되기를 기다릴뿐입니다. 밤이나 낮이나 리퍼리움 사랑해요!!❤️

창준 김
11:20:1

리퍼리움 이 최고의 코인

혹등고래🐳
11:20:3

리퍼리움 오늘도 사랑합니다❤️

Hyunjus
11:20:5

가즈앙

동전찌
11:20:9

ㄱㄱㄱ

고래의노래
11:20:12

최고의 프로젝트는 리퍼리움❤️

Vocalise
11:20:13

ㄱㄱㄱ

가즈아

사냥꾼 나비
11:20:16

리퍼!

레이크 카비
11:20:17

ㄱㅈㄱㄱ

동전찌
11:20:18

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

불타는금요일
11:20:20

불타는 목요일 가즈앗리퍼❤️

⚡️이노리움⚡️
11:20:20

달료오오오

스나이퍼 고
11:20:26

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

동전찌
11:20:28

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

창준 김
11:20:28

사랑의 프로젝트 리퍼리움

SuperDAD
11:20:29

최고로 멋져 리퍼리움❤️

⚡️이노리움⚡️
11:20:30

리퍼리움 ❤️❤️

ㄱㄱㄱ

불목은 리퍼리움과함께

Zeehan Kim
11:20:36

리퍼리움을 응원합니다~ 리퍼리움 화이팅~ 리퍼리움 가즈아~ 리퍼리움 투더문~

사랑합니다 감사합니다 리퍼리움❤️

동전찌
11:20:40

@@@리퍼리움은 게임산업을 위한 블록체인 리퍼럴마케팅 탈중앙화 플랫폼으로 게임산업에서 발생하는 이익을 유저에게 나누어주는 상당히 매력적인 코인이다 앞으로 상당히 기대되는 리퍼리움 이니라~~~❤❤❤

창준 김
11:20:40

상승가즈앗

레이크 카비
11:20:41

나와라

엄지척
11:20:44

리퍼리움 오늘도 엄지척입니다

내가 더 사랑해요 리퍼리움

가늘고길게
11:20:47

사랑스런 리퍼리움 화이팅

동전찌
11:20:52

리퍼리움 ❤❤❤ 최고이고~~ 사람들에게 사랑받는 코인이 될꺼야~~~

창준 김
11:20:56

리퍼 굿입니다

asapp999
11:20:57

♥Proof of Love RFR♥ 리퍼리움 온 마음을 다해 널 응원해

캐리좀요
11:21:0

리퍼리움 항상 응원합니다❤️

동전찌
11:21:3

리퍼리움 상승장 가즈아~~ 리퍼리움 화이팅~~ 리퍼리움은 사람들에게 인심을 베풀어주니 너무 좋아지고 있어

고맙뜹니다
11:21:11

고맙습니다 사랑합니다 리퍼리움❤️

😠
bijan
11:45:6

فروش : ممبر کانال/گروه سین تبچی لوگو فالور/لایک/کامنت شماره مجازی ربات ضدلینک گروه اکانت فیلتر شکن سرور مجازی جهت خرید و مشاهده قیمت ها پیام بدید

철진 김
12:14:57
👍
bijan
12:45:3

فروش : ممبر کانال/گروه سین تبچی لوگو فالور/لایک/کامنت شماره مجازی ربات ضدلینک گروه اکانت فیلتر شکن سرور مجازی جهت خرید و مشاهده قیمت ها پیام بدید